ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੋਤਲਾਂ

12 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਬੋਤਲਾਂ

12 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ: ਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪੇਚ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਛੇਕ, ਤਾਰ, ਹਾਕਮ, ਕੈਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਬੋਤਲਾਂ

12 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ: ਦੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪੇਚ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਛੇਕ, ਤਾਰ, ਹਾਕਮ, ਕੈਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ