ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ ਦੇ 9 ਕੈਲੋਰੀ), supplyਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ

ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਬੀ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਏ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ ਦੇ 9 ਕੈਲੋਰੀ), supplyਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ