ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਪਤ

ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਖਪਤ

ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਗ੍ਰਾਹਮ ਹਿੱਲ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਟ੍ਰੀਹੱਗਰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਰਾਨ: ਕੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖਪਤ

ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਗ੍ਰਾਹਮ ਹਿੱਲ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਟ੍ਰੀਹੱਗਰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈਰਾਨ: ਕੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ