ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 8 ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ: ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ. ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 8 ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ: ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ. ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ