ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੋਟਾਪਾ

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ)
ਮੋਟਾਪਾ

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ: ਫੈਟਲੈਟਸ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੋਟਾਪਾ

ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ: ਫੈਟਲੈਟਸ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ