ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਮੁੰਦਰਾਂ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ “ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਮੁੰਦਰਾਂ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ “ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ