ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ. ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਏਡਜ਼ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ