ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਪੇਨ

ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਨੂ
ਸਪੇਨ

ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਨੂ

"ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ," ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੈਵਿਕ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਜ਼ 'ਤੇ ਐਸ.ਈ.ਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਪੇਨ

ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਨੂ

"ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੀਨੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ," ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੈਵਿਕ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਜ਼ 'ਤੇ ਐਸ.ਈ.ਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ