ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਲਾਟ

ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅੰਡਾ ਦਫਨਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਬਜ਼ੀ ਪਲਾਟ

ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅੰਡਾ ਦਫਨਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚਲੀ ਮੈਲ ਵਿਚ ਅੰਡਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾ harvestੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛਿਲਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਬਜ਼ੀ ਪਲਾਟ

ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅੰਡਾ ਦਫਨਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚਲੀ ਮੈਲ ਵਿਚ ਅੰਡਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾ harvestੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛਿਲਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ